Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

A. Algemene gegevens

 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Losser
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 0026.35.513.
Website adres: www.protestantsegemeentelosser.nl
E-mail: scriba@protestantsegemeentelosser.nl
Adres: Raadhuisplein 2
Postcode: 7581 AG
Plaats: Losser
Postadres: Postbus 21
Postcode: 7580 AA
Plaats: Losser

 
De Protestantse gemeente te Losser is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Losser wil een Herberg van Geloof, Hoop en Liefde zijn.

 
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Losser.
 
 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze kerkenraad hebben volgens de plaatselijke regeling zitting: 1 predikant, 4 ouderlingen,
3 ouderling-kerkrentmeester en 4 diakenen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
a.  De Protestantse gemeente Losser is een veelkleurige gemeenschap, waarin ruimte is voor communicatie en dialoog.
b.  De viering van de eredienst staat centraal. Daarin zijn een zorgvuldige vormgeving in o.a. woord, muziek en symboliek, naast de ontmoeting met elkaar van groot belang.
c.  Er is veel aandacht voor pastoraat (omzien naar elkaar).
d.  Ze wil o.a. door diaconale activiteiten en een gastvrij aanbod van vormende activiteiten present zijn in de samenleving.
e.  Ze zoekt nadrukkelijk de samenwerking met omliggende gemeenten en de RK parochie te Losser.

We willen een aanstekelijke gemeente zijn voor de inwoners van Losser. Een herberg in de vorm van een thuis voor degenen die al betrokken en actief zijn of willen worden, een gastvrij huis voor zoekenden, een kerk in het dorp.
Op de website www.protestantsegemeentelosser.nl  vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente en het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters 2018-2022.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
  
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
Kosters, organisten  en beheerders krijgen een vrijwilligersvergoeding zoals voorgeschreven door de belastingdienst.
Zie ook:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het
verslagjaar.
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-08-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10:00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 25-08-2022 om 09:30 uur
meer details

Kerkdienst zorgcentrum
datum en tijdstip 27-08-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-08-2022 om 10:00
meer details

 
Themadienst Losserhof
lees meer
 
Jongerenwerk 2022
Klik op de regel voor meer informatie over:

1.  Jongeren catechese 2022

2.  Vrijbuiters 2022

3.  Jongerenavond Connect 2022 
 
Kenmerkend aanzien

 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.